Platobné a storno podmienky ubytovacieho zariadenia:
Ubytovňa Zuberec s.r.o (Pod Grápou), A. Bažíka 420, 027 32 Zuberec

1. Platobné podmienky
Podmienkou potvrdenia záväznej rezervácie pri objednávke ubytovania je zaslanie objednávky,
prípadne uhradenie 30 až 50% zálohy z plnej ceny pobytu. Zaplatením zálohovej platby klient akceptuje
storno podmienky.
Doplatok musí byť uhradený v plnej výške (tzn. suma pripísaná na účet ubytovateľa, resp. zaplatená
v hotovosti) najneskôr v deň príchodu do ubytovacieho zariadenia, v prípade, že nie je dohodnutá iná
splatnosť faktúry za ubytovanie.

Platbu je možné realizovať:
– osobne v hotovosti v ubytovacom zariadení
– bankovým prevodom na účet Turistickej ubytovne

 

Názov účtu:
IBAN: SK41 0200 0000 0037 4647 7351
SWIFT kód: SUBASKBX

 

Fakturačné údaje:
Ubytovňa Zuberec s.r.o
Zuberec 420
027 32 Zuberec
IČO: 50559451
DIČ: 2120371704
IČ DPH: SK2120371704

Ak klient neuhradí zálohu, resp. celú platbu v stanovenom termíne, rezervácia sa k danému

dátumu automaticky ruší.

 

2. Storno poplatky
Zrušenie pobytu:

Výška storno poplatkov pri zrušení rezervácie pobytu závisí od času medzi okamihom

a plánovaným nástupom na pobyt.

Zrušenie rezervácie viac ako 28 dní pred nástupom na pobyt – storno poplatok sa neúčtuje,

prípadná uhradená záloha bude vrátená v plnej výške.
Storno poplatky (počet dní pred nástupom):

28 – 21 dní 10 % z hodnoty uhradenej zálohy
20 – 8 dní 20 % z hodnoty uhradenej zálohy
7 – 3 dni 50% z hodnoty uhradenej zálohy
2 – 0 dni 100% z hodnoty uhradenej zálohy

Zrušenie pobytu, aj s uvedením dôvodu, je vždy potrebné urobiť čo najskôr, a to písomne,

s uvedením: vášho mena, kontaktných údajov a termínu pobytu – s vlastnoručným podpisom, je potrebné
ho zaslať doporučene alebo priniesť osobne. Pre určenie počtu dní pri výpočte storno poplatkov je
rozhodujúci deň doručenia písomného zrušenia pobytu. Za také doručenie sa môže považovať aj
elektronická pošta, ak je obojstranne potvrdená.
V prípade ukončenia pobytu pred dohodnutým termínom alebo zníženia počtu ubytovaných hostí počas
rezervovanej doby pobytu, má ubytovateľ právo na úhradu dohodnutej sumy v plnej výške.

V prípade zrušenia pobytu vinou Turistickej ubytovne, je ubytovateľ povinný to oznámiť

klientovi ihneď a bude mu vrátená celá zaplatená suma.
Cena za ubytovanie je vždy uvedená na stránke Turistickej ubytovne – www.ubytovnazuberec.sk,
prípadne osobitne dohodnutá.